• Tue. Feb 14th, 2023

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Chọn ‘to V’ hay ‘V-ing’?

Byadmin

Jun 11, 2021

Thứ bảy, 12/6/2021, 04:00 (GMT+7)

“If the program still doesn’t work, try _______ the software”. Bạn cần điền “to reload” hay “reloading” vào chỗ trống trong câu.