• Sun. Aug 14th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Khắc phục tính hình thức trong đánh giá đảng viên

Byadmin

Jun 24, 2022

Trung ương yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, khắc phục tình trạng hình thức.

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2025, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu tất cả thôn, bản có đảng viên. Giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3-4% tổng số đảng viên.

Theo nghị quyết, cấp uỷ, bí thư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các tổ chức đảng, đảng viên cần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để kiểm điểm, xếp loại cuối năm.

Chuẩn mực đạo đức cách mạng sẽ được nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá của dân tộc, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Việc giáo dục đạo đức cách mạng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên.

Trung ương yêu cầu cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém hoặc xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Hình thức sinh hoạt đảng trực tuyến sẽ được thí điểm ở một số nơi có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt.

Các cơ quan sẽ tăng cường quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động…; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nghị quyết nêu rõ, phải kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Cơ sở dữ liệu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sẽ được hoàn thành, đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng nhấn mạnh coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với theo chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm…

Nghị quyết nêu rõ sẽ kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ; nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở đảng ngoài nước phù hợp với những địa bàn có vị trí quan trọng, số lượng đảng viên đông, phạm vi hoạt động rộng, nơi có tổng lãnh sự quán; tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

* Toàn văn Nghị quyết 21

Viết Tuân