• Thu. Feb 2nd, 2023

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Ông Võ Văn Thưởng: Xây dựng TP.HCM sớm thành trung tâm kinh tế, tài chính

Byadmin

Jan 16, 2023
Ông Võ Văn Thưởng: Xây dựng TP.HCM sớm thành trung tâm kinh tế, tài chính - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị – Ảnh: T.T.D.

Đó là một trong những yêu cầu được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu ra khi phát biểu kết luận hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Bí thư tổ chức, sáng 16-1.

Xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò trung tâm lớn về kinh tế

Ông Thưởng đề nghị Đảng bộ TP chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết 31 nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

Phấn đấu xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Riêng TP.HCM, ông Thưởng yêu cầu trên cơ sở nội dung nghị quyết, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

“Tóm lại, việc tổ chức thực hiện nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị…, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của TP”, ông Thưởng nhấn mạnh và đề nghị tập trung phát triển nhanh, mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Việc tổ chức thực hiện nghị quyết 31 không chỉ của riêng TP mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ VÕ VĂN THƯỞNG

Sớm cụ thể hóa nội dung nghị quyết

Ông Võ Văn Thưởng: Xây dựng TP.HCM sớm thành trung tâm kinh tế, tài chính - Ảnh 3.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chủ trì hội nghị – Ảnh: T.T.D.

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP.HCM.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TP.HCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TP.HCM.

Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP. 

Xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP làm thí điểm chủ trương này.

Hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị và sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện nghị quyết 31…

Thành ủy TP chỉ đạo chính quyền chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với TP.

Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP.

Trọng tâm là lập quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; thực hiện đồng bộ các quy hoạch phát triển không gian ngầm, không gian xanh, không gian sông nước, không gian văn hóa, đặc biệt là khu vực trung tâm TP, các khu đô thị mới…

Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP trong liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực cả nước.