• Fri. Nov 25th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

TP.HCM tăng cường giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Byadmin

Oct 27, 2022
TP.HCM tăng cường giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực - Ảnh 1.

Chương trình hành động có yêu cầu tăng cường kê khai tài sản, thu nhập cán bộ, đảng viên – Tranh minh họa: DAD

Chương trình hành động đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với các ngành, các lĩnh vực trọng điểm cần sự lãnh đạo của cấp ủy hoặc các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; những nơi có dấu hiệu nội bộ mất đoàn kết; những vấn đề dư luận quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên…

Chú trọng kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó, cấp ủy viên cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế; công tác cán bộ; thực hiện chất vấn trong Đảng. 

Thực hiện miễn nhiệm, từ chức cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín; việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng…

Đối với ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát bảo đảm khoa học, tránh chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và đối tượng.

Chủ động kiểm tra hoặc chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Chương trình hành động cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội…